PARKEREN IN ANTWERPEN : geldklopperij of mobiliteitsbeleid ?

Op 13 december 2010

Een euro per uur om je wagen langs de weg te laten staan, dat is het Vlaamse gemiddelde. "Geldklopperij”, vindt de parkerende burger. “Doordacht mobiliteitsbeleid”, zeggen de steden en de verkeerskundigen. Volgens die laatsten mag parkeren op straat zelfs best nog wat duurder, om nog meer auto’s uit de stadsstraten te weren.

 STOP

Nochtans keurde de Antwerpse districtsraad in februari 2007 het bestuursakkoord goed waarin staat dat bewoners van Antwerpen met een auto niet gestraft mogen worden omdat ze een auto bezitten. In het huidige mobiliteitsbeleid van Antwerpen wordt echter het STOP-principe voorgesteld:

S voor stappen

T voor trappen

O voor openbaar vervoer

P voor personenwagen 

Pas als de eerste drie alternatieven onmogelijk zijn, is het gebruik van de auto te verantwoorden. Bijgevolg is automobiliteit geen beleidsprioriteit, wel integendeel.

Bovendien doen allerlei infrastructurele maatregelen de werking van de gewestwegen teniet. Door het knippen of afsluiten van buurt verbindingswegen, en zo afleiden van verkeer naar straten van een hoger niveau, worden deze wegen meer belast. Helaas zijn die wegen van een hoger niveau vaak niet ingericht voor een vlotte afwikkeling van al dat verkeer en ontstaan er files. Verkeersefficiëntie wordt uit het oog verloren: de focus ligt nagenoeg uitsluitend op verkeersveiligheid en collectief of openbaar vervoer.

Met de geplande heraanleg van de Scheldekaaien zouden er honderden parkeerplaatsen verloren gaan.

Daarnaast worden de instrumenten van ruimtelijke ordening ook ingeschakeld om de parkeernormen te verankeren. Met de geplande heraanleg van de Scheldekaaien zouden er honderden parkeerplaatsen verloren gaan.  Net daar, zoals in de meeste wijken binnen de Singel, kampt Antwerpen met een schaarste aan parkeerplaatsen voor zijn bewoners.  

In de wijk Zurenborg zijn er bijvoorbeeld 15% meer bewonerskaarten dan er parkeerplaatsen zijn.

Uiteraard mag het beleid van de stad Antwerpen de keuze van vervoerswijze van haar burgers beïnvloeden ten voordele van het STOP-principe. Maar in vele gevallen is de auto de enige valabele mogelijkheid, vb: de arbeider of verpleegster die in schiften werkt, de ouder die voor en na het werk kinderen gaat afzetten in de kinderopvang, niet steeds in de buurt, de senior, die minder goed te been is, en z’n wekelijkse boodschappen gaat doen. 

Het volledig bannen van de auto is dus onmogelijk en werkt de stadsvlucht in de hand. N-VA District Antwerpen ijvert daarom om ook voor de autobezitters de stad aantrekkelijk te maken.

Grootste aanbod van parkeerplaatsen: Scheldekaaien en Gedempte Zuiderdokken.

Scheldekaaien: 3.682 parkeerplaatsen + 519 extra langs de straatkant

Gedempte Zuiderdokken: 1.449 parkeerplaatsen

74% van de parkeerplaatsen aan de Scheldekaaien en op de Gedempte Zuiderdokken is GRATIS.  Dat weerspiegelt zich in de bezettingsgraad van deze parkings en het verklaart het intensief gebruik en de lange parkeerduur:

  • op gratis parkeerplaatsen parkeert 63% van de parkeerders langer dan 4 uur.
  • betalende parkeerplaatsen worden vooral bezet door abonnementhouders.

Het grote parkeeraanbod heeft een aanzienlijk aandeel in verkeersintensiteit: één derde van alle verkeer op de Scheldekaaien heeft een parkeerplaats op de kaaien als eindbestemming.

GAPA (gemeentelijk autonoom parkeerbedrijf Antwerpen)

In 2009 ontving GAPA 11.675.811 euro uit automaten (inclusief sms-tickets) en 3.796.848 euro uit retributies (parkeerbonnen).  Samen goed voor 15.472.659 euro omzet.

De parkeerinfrastructuur kost ongeveer 6 miljoen euro.  De inkomsten uit retributies vloeien volledig terug naar de stad. Van de opbrengst uit automaten wordt 70% van de winst als divident aan de stad uitgekeerd. In 2009 was dat 630.891 euro.

Netto-opbrengst voor de stad in 2009: 4.427.739 euro.

ANTWERPSE PARKEERBELEID IN CIJFERS

  • 30.000 parkeerplaatsen op straat
  • 12.000 parkeerplaatsen in parkings
  • 0,5 euro per uur: goedkoopste  parkeertarief
  • 3,5 euro per uur: duurste parkeertarief
  • De voorbije tien jaar verdwenen ruim 3.000 parkeerplaatsen op straat en kwamen er 2.000 parkeerplaatsen bij in ondergrondse parkeergarages.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is