Verkiezingsprogramma N-VA district Antwerpen

In het verkiezingsprogramma van het district leest u wat wij voor de Antwerpenaars willen doen.

ANTWERPEN IS EEN VEILIG DISTRICT

Het district Antwerpen wil een veilige omgeving zijn voor alle bewoners en bezoekers. Het openbaar domein wordt gebruiksvriendelijk ingericht voor alle gebruikers, mobiel of minder mobiel, met inachtname van het STOP-principe. Conflicten tussen voetgangers en fietsers worden vermeden door duidelijke inrichting van voet- en fietspaden en door correctief ingrijpen. Straten en pleinen moeten zowel overdag als ’s nachts overzichtelijk en doorwaadbaar zijn om het risico op ongevallen of criminaliteit te minimaliseren. Hulp- en ordediensten moeten overal makkelijk geraken om de burger bijstand te verlenen. De burger vindt makkelijk zijn weg in het district en voelt er zich veilig en comfortabel.
Bij heraanleg worden waar mogelijk kleinschalige groenelementen voorzien die de omgeving zowel veilig als aangenaam maken en het district een gezellige sfeer geven waar bewoners zich thuis voelen. Woonerven worden opnieuw veilige omgevingen waar kinderen kunnen ravotten en mensen elkaar op straat ontmoeten.
Het district Antwerpen promoot zich als slim district met een ‘smart zone’. Digitale innovaties helpen om de verlichting en signalisatie te verbeteren, voertuigen te geleiden, toegang te regelen maar ook om gevaarlijke situaties te detecteren en in te grijpen waar nodig. Daarbij worden alle beschikbare data gebruikt om op een constructieve manier beleid te voeren, met respect voor de privacy van de burger. Deze data zijn afkomstig van stedelijke diensten maar ook van externe partners.
De lokale politie en het districtsbestuur werken samen als partners in het organiseren en bestendigen van de veiligheid in het district. Lokale teams en interventieploegen zijn snel ter plaatse om in te grijpen waar nodig. Door dit krachtig ingrijpen beseft de burger dat veiligheid een topprioriteit is voor het district Antwerpen. Ook GAS-boetes passen in deze aanpak.
Tendensen, nieuwe feiten van criminaliteit of overlast, signalen van verloedering of verwaarlozing, familiale- of samenlevingsproblemen worden snel opgepikt en geanalyseerd om corrigerende actie te ondernemen. Statistische gegevens worden gedeeld en besproken zodat het beleid ten allen tijde kan worden bijgestuurd en aangepast naar de reële omstandigheden en noden in het district. 
Bij de creatie van een veilig district spelen de stadsmariniers een cruciale rol. Zij werken wijkgericht en vormen de oren en ogen van het districts- en stadsbestuur maar zijn ook sterk verbonden met de politieteams. De stadsmariniers treden actief op en registreren alle signalen van burgers, bedrijven, dienstverleners en alle actoren in het districtsleven. Zij werken bemiddelend en verzoenend maar tegelijk krachtig, zodat burgers hen vertrouwen en aanspreken. 
Camera’s in het straatbeeld versterken het veiligheidsgevoel en ondersteunen de overheid bij handhaving en preventie. Waar nodig, worden bijkomende camera’s geplaatst.
Het district ondersteunt de burger met adviezen rond inbraakpreventie. Bedrijven en verenigingen die hun lokalen beveiligen kunnen beroep doen op de expertise van het district. Initiatieven rond BIN’s (BuurtInformatieNetwerken) worden ondersteund door het district met advies en overleg.
 

ANTWERPEN IS EEN BEREIKBAAR DISTRICT

De volgende legislatuur zal het district het hoge investeringsritme verderzetten. De infrastructuur moet verder worden verbeterd. Enkele grote projecten zoals de parallel-as van de Noorderleien tussen Stadspark en Park Spoor Noord, de keerlus Kipdorp-Melkmarkt, de Anselmostraat-Lange Lozannastraat, de Paardenmarkt, de Julius De Geyterstraat, de Graaf van Hoornestraat … zijn enkele van de grote projecten die zeker moeten gerealiseerd worden. Deze assen worden fietsvriendelijk ingericht en waar mogelijk worden er fietspaden verbeterd of aangelegd. Daar waar veilige fietsvoorzieningen door een gebrek aan ruimte niet mogelijk zijn worden haalbare alternatieve routes voorzien en ingericht.
De via Sinjoor, de wandelweg tussen het Centraal Station en de Schelde, wordt volledig afgewerkt. 
In de 16eeeuwse binnenstad worden woonerven de norm, uitgezonderd enkele in- en uitvalswegen die de parkings in het centrum ontsluiten. Op die manier creëren we een wandelstad binnen de Leien zonder weliswaar de toegankelijkheid voor bewoners in het gedrang te brengen. Bezoekersverkeer dat niet van de parkings buiten het stadscentrum gebruik kan maken, wordt naar betaalparkings geleid.
Zeer belangrijk blijft de bereikbaarheid van bus- en tramhaltes. Het openbaar vervoer is voor mensen die minder goed te been zijn het alternatief, dus moeten de op- en afstapplaatsen vlot toegankelijk zijn. Een fijnmazig openbaar vervoersnetwerk met aangepaste transportmiddelen moet gehandhaafd blijven om alle wijken te ontsluiten.
We zorgen ervoor dat onze inwoners dicht bij huis kunnen parkeren door voldoende buurtparkings te voorzien en met bewonerskaarten in wijken waar de parkeerdruk hoog is. Specifiek in de 16e-eeuwse stad beperken we parkeren op het openbaar domein tot bewoners via bewonerskaarten.
Bij grote heraanlegprojecten in de wijken buiten de 16deeeuwse stad wordt er naar gestreefd in de wijk een neutrale parkeerbalans te handhaven.
De reeds afgebakende zones 30 worden verder ingericht om de snelheid tebeperken. Iedere zone 30 krijgt duidelijk leesbare in- en uitgangen.
In de wijken Kiel, Noord, Luchtbal en Linkeroever vormen de uitgevoerde speelweefselplannen een leidraad voor het inrichten van veilige kinderroutes. In andere dichtbevolkte wijken wordt een gelijkaardig onderzoek uitgevoerd.
In het verlengde van de fietsostrades worden fietsroutes naar het centrum van de stad uitgevoerd.
Schoolomgevingen worden verder verkeersveilig gemaakt. Fietsstraten worden verder gestimuleerd. Maar ook schoolroutes worden fiets- en voetgangervriendelijk gemaakt. Hierbij worden leerlingen mee ingeschakeld om via de Route2School app hun schoolroutes verder in kaart te brengen.
De stad zet verder in op buurtparkings, zowel voor fietsen als voor wagens.
Kruispunten op drukke wegen worden zoveel mogelijk ontvlochten en conflictvrij gemaakt. Tegelijkertijd worden daar waar mogelijk op kleinere wegen de verkeerslichten afgebouwd.
In de woonwijken wordt het STOP-principe gehanteerd. Hierbij staat vooral het comfort, de toegankelijkheid en de veiligheid van voetgangers centraal. Via gerichte campagnes worden weggebruikers bewust gemaakt van het belang van wederzijds respect en verkeersveiligheid.
Heraanlegprojecten worden steeds getoetst op de toegankelijkheid voor minder mobiele weggebruikers. Ook tijdens het uitvoeren van de projecten staan minder mobiele weggebruikers en zwakke weggebruikers centraal bij het uitwerken van de verkeersomleidingen.
Wegen worden aangelegd zodat ze optimaal bruikbaar zijn voor alle weggebruikers. Bij onderhoud en heraanleg worden systematisch kasseien vervangen door een fietsvriendelijk materiaal.
Aan de hand van de “staat van de straat”, een lijst met alle Antwerpse straten, met een kwaliteitscijfer voor zowel voetpad, fietspad als wegdek, werken we stelselmatig de laagst scorende elementen weg. Speciale aandacht hierbij gaat naar de voet -en fietspaden.
We moedigen het gebruik van de sticker voor zorgparkeren aan.  Met die sticker geeft een bewoner aan dat zorgverleners zoals dokters, thuisverpleging enzoverder voor de garagepoort mogen kortparkeren, terwijl ze een bewoner in de buurt zorg komen aanbieden.
Verder zijn we voorstander van deelmobiliteitssystemen. Hiermee bedoelen we deelfietsen, deelauto’s, deelscooters …  De autobezitters krijgen een alternatief aangeboden dat zeker voor de occasionele gebruikers goedkoper en even flexibel en efficiënt is. Hoe meer deelauto’s, hoe minder parkeerproblemen en hoe goedkoper mobiliteit.  

ANTWERPEN IS EEN WELVAREND DISTRICT

Handel en horeca geven uitstraling aan ons district

De lokale economie geeft uitstraling aan het district. Daarom ondersteunt het districtsbestuur de handelaars. Via een middenstandsraad hebben zij een rechtstreeks forum bij het districtsbestuur. Bij de heraanleg van winkelstraten zijn de handelaars het eerste aanspreekpunt. Zowel bij de definitieve heraanleg als tijdens de werken wordt maximaal ingezet op de bereikbaarheid van winkels en horeca. Met een openingsfeest wordt extra in de verf gezet dat een winkelstraat of een horecakern in een nieuw kleedje is gestoken.
In zoverre dit niet reeds op stedelijk of Vlaams niveau gebeurt levert het district een extra inspanning om handelaars en ondernemers wegwijs te maken in de verschillende hinderpremies die voor hen ter beschikking staan. 
Met de sector wordt gekeken hoe pop-up-initiatieven kunnen opgestart worden. Hiermee wordt bijzonder ingezet op winkelstraten die een extra duwtje richting heropleving nodig hebben. 
Via lokale handelaarsverenigingen steunt het district de activiteiten en de promotie van de middenstand. Zo wordt bijvoorbeeld gezellige kerstverlichting ondersteund.
Bij districtsfeesten en –evenementen wordt de lokale horeca in de organisatie van het evenement betrokken.
De potentie van de verschillende markten wordt onderzocht via een studie. Op basis hiervan wordt een toekomstplan opgemaakt.
Waar mogelijk worden markten in de markt gezet via een concessie.

 

Toerisme

 

De wijken buiten het stadscentrum worden gepromoot via hun lokale troeven. We denken hierbij aan St Annastrand op Linkeroever, groengebieden als Mastvest in de Tentoonstellingswijk, of winkelstraten met een zeer specifiek aanbod zoals de Handelsstraat of het architecturaal erfgoed in de Tentoonstellingswijk.
Via digitale toepassingen zoals de sprekende standbeelden, worden stakeholders betrokken en onze geschiedenis/cultuur in de verf gezet.
Verschillende wijken in onze stad hebben bijzonder erfgoed of een bijzonder verleden. Via kleinschalige evenementen wordt dit roerend en onroerend erfgoed onder de aandacht gebracht. Hierbij wordt ook samengewerkt met naburige districten.

ANTWERPEN WERKT AAN DE ZELFREDZAAMHEID VAN ANTWERPENAREN

Een van de kerntaken van het district is het samenbrengen van haar bewoners. Door lokale initiatieven te ondersteunen om burgers samen te brengen en te laten ontmoeten, creëert het district een buurtgevoel. Buren moeten elkaar kennen en ondersteunen, en de overheid inschakelen bij problemen. Alleenstaanden en families moeten zich goed voelen bij elkaar en in wederzijds respect samenleven.  

Ook met Antwerpenaren met een beperking wordt rekening gehouden in alle onderdelen van de districtsbevoegheden. Bij de aanleg van het openbaar domein wordt steeds gekeken of het voor iedereen bereikbaar en bruikbaar is. Bij de inrichting van speeltuinen wordt rekening gehouden met kinderen met een beperking.
Het district bouwt ook de woonaanpassingspremie uit, waarop senioren beroep kunnen doen. Zo kunnen deze langere tijd in hun vertrouwde omgeving blijven. 
Het district voert actie tegen de groeiende vereenzaming over alle leeftijden heen. Wijkwerkers en stadsmariniers detecteren vereenzaming of familiale problemen en signaleren die aan de bevoegde hulpverleners. Ze stellen buren aan elkaar voor of verwijzen mensen naar lokale contactpunten waar ze andere buren kunnen ontmoeten. Alleenstaanden worden actief opgevolgd en gestimuleerd om deel te nemen aan activiteiten. Een aanpak op maat van de leeftijdscategorie is wenselijk, hierbij kunnen zowel jeugdraad als seniorenraad bij helpen. 
Het district ondersteunt initiatieven om ouderen te helpen bij fysieke taken zoals sneeuw ruimen, boodschappen doen of afval wegbrengen. Buurtcomités met vrijwilligers kunnen lokaal een belangrijke rol spelen om ouderen en alleenstaanden maar ook nieuwkomers zoveel mogelijk te integreren in het buurtleven. Ook de postbode, sociale werkers en koeriers kunnen signalen opvangen en verderleiden.
Het district ondersteunt laagdrempelige culturele activiteiten die zoveel mogelijk mensen aanspreken. Mensen ontdekken zo de band met hun wijk en voelen zich er nog meer deel van.
De districtshuizen spelen een belangrijker rol in het verlenen van advies en hulp, het centraliseren van vragen en het ondersteunen van buurtgerichte acties. Waar mogelijk, kan het districtshuis een ontmoetingsplek zijn voor lokale bewoners die elkaar willen leren kennen, voor een babbel of meer…

ANTWERPEN IS EEN DISTRICT WAAR HET GOED WONEN IS

Het Stadspark wordt een van de grote projecten voor het districtsbestuur. We maken een omvattend plan op om het gehele park aan te pakken en op te kalefateren.

Alle parken krijgen een beheersplan dat moet toelaten het park op een duurzame manier te onderhouden. Ook transparantie en veiligheid spelen hierbij een rol.
De vergroening van het district staat voorop om te zorgen voor een aangename leefomgeving. Een groenweefselplan wordt opgemaakt. Toekomstbomen, mospanelen, groenslingers, verticaal groen en tuinstraten dragen hiertoe bij.
Bij de aanleg van het openbaar domein wordt ook rekening gehouden met klimaatadaptatie.
Naast vergroening willen we ook opnieuw blauw/water in het district in beeld brengen.
Daar waar mogelijk wordt het openbaar domein onthard. Er wordt zorg voor gedragen dat regenwater voldoende in de grond kan indringen. 
Binnenpleinen met een openbaar karakter worden toegankelijk gemaakt en aangename plekken om te vertoeven. De Antwerpenaar wordt er uitgenodigd.
Waar mogelijk worden buurttuinen georganiseerd.
Ook wordt bekeken of een dakboerderij een mogelijke piste is om eetbaar stadsgroen te voorzien.
Integrale toegankelijkheid blijft ook een uitgangspunt. Obstakels worden weggewerkt en/of zoveel mogelijk vermeden.
Het “pleintjesplan” wordt verder uitgewerkt: grote, niet-ingerichte openbare ruimtes die zich daartoe lenen worden omgevormd tot buurtpleinen. Zo creëerden we in het verleden het pleintje aan de Mireausstraat en plannen we de creatie van het Vinkenplein aan de Lange Lozannastraat.
Voor de grotere pleinen wordt in overleg met de stad gekeken welke functionaliteit deze kunnen krijgen. De heraanleg of herwaardering wordt hierop afgestemd.
Het district ondersteunt maximaal alle initiatieven die inzetten op een propere en leefbare buurt zoals Lentepoets, burendag…
Daar waar er ruimte is worden hondenloopzones voorzien, zoals bijvoorbeeld aan de Sporthal op Linkeroever of aan het toekomstige Droogdokkenpark of de Scheldekaaien op het Zuid. We mikken ook op minstens één extra hondenspeelzone.
Het lichtplan wordt verder uitgerold. Hierbij worden oude lampen systematisch vervangen door modernere en energiezuinigere LED-verlichting. Het lichtplan accentueert ook de verschillende functies in de buurt.
Er worden een aantal monumenten en/of monumentale gebouwen met grote erfgoedwaarde uitgelicht via een aangepast lichtontwerp. Hierbij wordt gedacht aan het monument voor de tolvrije Schelde op de Marnixplaats, de synagoge in de Bouwmeesterstraat, het Harmoniegebouw of de St. Andrieskerk.

ANTWERPEN IS EEN BRUISEND DISTRICT

6.1    Omdat mensen zich verenigen

 

Het district heeft tot taak een omgeving te creëren waar allerhande verenigingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat gebeurt onder meer door projectsubsidies te voorzien, maar even goed door verenigingen logistiek en administratief te faciliteren. We stappen zoveel mogelijk af van werkingssubsidies.
De wijkverenigingen fungeren als straatantennes en werken samen met het districtsbestuur. Ze worden ondersteund met het oog op de verbondenheid van buurten.
Jaarlijks wordt een forum van wijkverenigingen georganiseerd, een evenement waar wijkverenigingen elkaar districtsbreed kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen, vorming kunnen krijgen en elkaar op een gezellige manier kunnen leren kennen.
Districtsfeesten die Antwerpenaren samenbrengen, zoals het 11-julifeest, de bevrijdingsfeesten, het winterfeest en heel wat anderen blijven evenementiële hoogtepunten. In het verlengde van het tweedaagse 11-julifeest wordt een ontmoeting en ontvangst van alle verenigingen georganiseerd.
Het district poogt, om met de betrokken bewoners en handelaars, per wijk jaarlijks een feest te organiseren.
Stadsmakers wordt verder uitgerold in regie van het district. Via Stadsmakers ondersteunen we allerhande kleinere projecten van gewone burgers of lokale verenigingen die het samenleven tussen mensen bevorderen.
Speelstraten worden gestimuleerd.

 

6.2   Door ruimte te geven aan onze jongeren

 

De klassieke jeugdbewegingen worden ondersteund. Ze zorgen voor de samenhang van jongeren in ons district.
In probleemwijken gaan we op zoek naar partners om jeugdwerking uit te bouwen. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van convenanten met duidelijke afspraken. De jeugdwerking moet er op gericht zijn de jongeren hun zelfredzaamheid te verhogen, hen te ondersteunen in hun schoolcarrière en hun ondernemingszin te vergroten
Via de burgerbegroting hebben we vastgesteld dat er nood is aan huiswerkbegeleiding. Het district bekijkt hoe dit verder kan worden uitgebouwd en gaat hiervoor actief op zoek naar partners..
De speelweefselplannen worden verder uitgewerkt en de speelinfrastructuur wordt verder in de kijker gezet. Wijken die nog geen speelweefselplan hebben, krijgen een speelweefselonderzoek, bij de andere dient het speelweefselplan als leidraad om de jeugdinfrastructuur in de wijk te ontwerpen.
Het district Antwerpen kent bijna 200.000 inwoners en strekt zich uit van Linkeroever tot Zurenborg en van de Luchtbal tot het Kiel. Dit is voor een klassieke jeugdraad moeilijk te bevatten. Daarom bekijken we hoe er wijkjeugdraden kunnen worden ingericht, om op die manier de interactie tussen het bestuur en jongeren bevattelijker te maken.
Met de stad en de partners wordt bekeken hoe jeugdverenigingen een eigen stek kunnen krijgen. Het district voorziet beperkte infrastructuursubsidies en/of subsidies voor de inrichting van lokalen van jeugdverenigingen.
Het district organiseert overleg tussen de verschillende jeugdverenigingen zodat deze op elkaars noden en sterkten kunnen inspelen.
Via lagere scholen wil het district de verschillende initiatieven voor jongeren bekendmaken.
Het district doet beroep op verschillende partners om een uitgebreid vrijetijdsaanbod te voorzien. Pas wanneer deze ontbreken voorziet het district een eigen aanbod.
Het district zoekt een partner voor inclusieve speelweken.
Er wordt verder ingezet op de modernisering en uitbreiding van het speelaanbod in het district. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan speeltuinen die ook deels of geheel voorzien zijn voor kinderen met een functiebeperking. Kinderen met of zonder beperking worden zoveel mogelijk aangemoedigd om samen te spelen.
Jeugdverenigingen worden actief ingeschakeld bij de organisatie van districtsevenementen.
Het district voorziet projectsubsidies voor jeugdverenigingen, maar daarnaast ook administratieve en logistieke ondersteuning. Vooral startende verenigingen worden door de jeugdconsulenten van het district actief op weg gezet om een succesvolle vereniging uit te bouwen.
Naast het vrijetijdsaanbod voor kinderen wordt er specifiek gemikt op tieners, een groep die voor verenigingen vaak moeilijker te bereiken is.
Er wordt voorzien in cultuurcheques voor jongeren en in een aangepast cultuuraanbod voor jongeren. Hierbij ligt het accent op het bevorderen van de Nederlandse taal.

 

6.3   Door iedereen te laten sporten

 

Het district ontwikkelt een sportvisie op maat van elke wijk om lokaal zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen. De mogelijkheden hiertoe worden bepaald door de dichtheid van de bebouwing in elke wijk, de samenstelling van de bevolking en de nabijheid van alternatieven. Voor het hele district wordt een ‘sportplan’ uitgewerkt waarmee we, over de wijken heen, een compleet sportaanbod kunnen realiseren. In nauwe samenwerking met de stad wordt een jaarplanning opgemaakt van lokale en bovenlokale sportevenementen. De inwoners van het district moeten steeds op de eerste rij staan als er sportmanifestaties in hun district plaatsvinden.
De voorkeur van het district gaat uit naar kleinschalige infrastructuur die makkelijk in te plannen is en zo laagdrempelig mogelijk is, los van leeftijden of geslacht. Een voorbeeld is een petanqueveld, dat een zeer brede doelgroep aanspreekt en met weinig kosten en onderhoud relatief makkelijk in te plannen is. Op zulke plekken kunnen verschillende generaties elkaar ontmoeten, al dan niet in een georganiseerd kader, bv. vaste uren.
Bij de inrichting van het openbaar domein wordt gestreefd naar de inplanting van lokale (multi-)sportvelden, al dan niet in cobeheer met lokale sportverenigingen. Indien private ondernemers sportclubs willen vestigen of uitbouwen in het district en deze mee open willen stellen (al dan niet betalend) voor lokale sporters, kan het district met de sportraad onderzoeken hoe dit gefaciliteerd kan worden bv door fietsenstalling te voorzien of andere ingrepen.
Verenigingen en scholen worden gestimuleerd om hun infrastructuur te delen ten behoeve van de lokale bewoners, bv buiten de schooluren of teamtrainingen.
Waar mogelijk wordt een loopparcours voorzien met een degelijke ondergrond en goede verlichting, zodat ze het hele jaar door gebruikt kan worden, zonder risico op blessures of valpartijen.
In het publieke domein worden sporttuigen en fitometers verspreid zodat zowel recreatieve wandelaars als actieve sporters ze kunnen gebruiken, ongeacht hun leeftijd of fysieke fitheid.
Het district ondersteunt lokale sportevenementen zoals de Sint-Andriesrun en de Damse Pijl, die sterk gemeenschapsvormend zijn en die randactiviteiten mogelijk maken voor alle bewoners. Clubs die sporters opleiden om aan deze wedstrijden deel te nemen door het jaar heen, krijgen steun om zoveel mogelijk bewoners te bereiken en infrastructuur te vinden.
Met laagdrempelige wijksportactiviteiten wil het district bewoners aanzetten om te bewegen, met nadruk op jongeren en senioren maar ook nieuwkomers die kennis maken met onze sporten en ontspanningsmogelijkheden.
Via onder andere trainerscursussen worden lokale sportverenigingen ondersteund om voldoende medewerkers te vinden en opleiden, of om eigen leden te laten doorgroeien tot trainer of coach. 
Het district wil sport na school stimuleren door sensibilisering van de scholieren, het organiseren van lokale sportwedstrijdjes en door gebruik te maken van infrastructuur van clubs en scholen in de ‘stille’ uren.
De lokale sportraad is een partner in het beleid van het district, en werkt actief mee aan de uitwerking van het sportplan en de omzetting van ideeën en concepten in concrete lokale acties. Hierbij doet zij beroep op projectsubsidie maar ook op de talrijke vrijwilligers in de wijken die hun steentje willen bijdragen.
We bekijken of we in het district een openluchtwielerpiste kunnen oprichten in combinatie met een skatefaciliteiten.

 

6.4    Door een gevarieerd cultuuraanbod

 

Het district Antwerpen is, als centrum van de belangrijkste stad van Vlaanderen, een district waar kunst en cultuur centraal staan. Het district streeft ernaar om haar inwoners op zoveel mogelijk plekken uitingen van kunst en cultuurbeleving te tonen. Dit kan onder alle vormen zijn, maar steeds met het doel zoveel mogelijk inwoners te bereiken en het gemeenschapsgevoel te bevorderen.
Bij de inrichting van de publieke ruimte probeert het district kunstwerken een plaats te geven, waarbij zoveel mogelijk een band met de locatie wordt nagestreefd.
Het district ontwikkelt een cultuurplan voor het district waarbij gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van infrastructuur en middelen, en een breed aanbod tot stand komt dat alle bewoners, ongeacht leeftijd, rang of stand, bereikt en enthousiasmeert.
Het district wil een forum zijn voor podiumkunsten en street art, en ruimte geven aan kunstenaars en performers om de inwoners en bezoekers deel te maken van hun creativiteit.
Het district verfraait de omgeving door ruimte te maken voor street art die verwijst naar de locatie, bv. door de persoon, boek of toneelstuk naar wie de straat of het plein werd vernoemd, uit te beelden. Zo maakt moderne kunst een brug naar de historie van de wijk en versterkt zo het gemeenschapsgevoel.
Het district interpreteert cultuur zeer breed, want ook mode en culinair, om maar enkele te noemen, zijn onlosmakelijk met onze stad verbonden en getuigen van de creativiteit en breeddenkendheid van de Antwerpenaar. Deze uitingen verdienen ook een plaats in ons district.
Bij dit alles zal het district selectiever zijn in haar subsidiebeleid, en hoofdzakelijk werken met projectsubsidies. Cultuurhuizen en verenigingen worden gestimuleerd om hun doelpubliek te verbreden en initiatieven te nemen om hun werking zelf te versterken. 
Bij kunst staat gemeenschapsvorming voorop, met als doel zoveel mogelijk inwoners te laten deelnemen en ontdekken. Dat impliceert dat kunst zeer divers en multicultureel kan zijn, maar evengoed kan teruggrijpen naar de historie en de wortels van onze samenleving. Het district maakt geen keuzes of spreekt geen oordeel uit, maar streeft naar maximale betrokkenheid.
Op die manier bereiken we via kunst en cultuur we zowel de inwoners als de nieuwkomers, die zowel zullen ontdekken als bijdragen.
Het district heeft, vanuit de unieke omgeving van onze stad, maximaal aandacht voor het behoud en de bekendmaking van ons onschatbaar immaterieel en materieel erfgoed. Hiermee kan de band met vroeger maar ook de sprong naar morgen gemaakt worden.
Als kruispunt van landen en smeltkroes van nationaliteiten, is Antwerpen als vanouds een gastvrije stad, met de Nederlandse taal als bindmiddel tussen alle Antwerpenaren, nieuw of oud. Initiatieven die nieuwkomers verder vertrouwd maken met het Nederlands krijgen extra ondersteuning.
Het district organiseert culturele themajaren en stimuleert lokale artiesten en verenigingen om hierrond voorstellingen uit te werken.
Er is extra aandacht voor wijken die momenteel geen cultureel centrum hebben, om hen zo snel mogelijk een plaats te bezorgen waar de bewoners cultuur kunnen ontdekken en beleven.
Lokale cultuurverenigingen vinden bij het district een centraal aanspreekpunt voor het vinden van repeteerruimtes, projectondersteuning of hulp bij de organisatie van voorstellingen.
Het district moet een openluchtscène krijgen. Dit kan bijvoorbeeld op Linkeroever of in het stadspark.
De rijke literatuurgeschiedenis van de stad wordt in de verf gezet door initiatieven als bv. Citaat op Straat (LO) te ondersteunen bij de uitwerking van wandelroutes, bezoekersgidsen of evenementen die de burger informeren over de cultuurgeschiedenis van zijn of haar buurt. Hierbij wordt nauw samengewerkt met bibliotheken, cultuurantennes en andere actoren.

 

6.5   Door actieve senioren

 

Senioren voelen zich goed in het district en maken actief deel uit van het gemeenschapsleven. Via kleinschalige initiatieven zetten we hen aan tot bewegen, bv. door petanquevelden te plaatsen op plaatsen waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Ook installaties als ‘urban’ fitnesstoestellen of fit-o-meters, of de organisatie van sportmiddagen zetten hen aan tot meer of minder actieve beweging. De inrichting van het publiek domein zorgt ervoor dat ze zich makkelijk kunnen verplaatsen, ook wanneer ze fysiek minder mobiel worden.
Het district promoot een actieve levensstijl en ontwikkelt initiatieven om de senioren vertrouwd te maken met de ontspanningsmogelijkheden in het district, zodat ze er actief gebruik van maken. Kleine lokale evenementen kunnen dit ondersteunen. Het districtshuis of cultuurhuis kunnen als ontmoetingsplek fungeren of voor de organisatie van voordrachten, lezingen, informatiesessies, lessen of workshops…
De seniorenraad is een belangrijke partner van het district, als spreekbuis voor al hun vragen en verzuchtingen. Het beleid houdt rekening met de adviezen van de seniorenraad en werkt met de raad samen bij het opzetten van lokale evenementen. De senioren in het district worden geïnformeerd over het bestaan van de raad en hoe ze in contact kunnen treden.
Senioren worden actief betrokken als vrijwilliger in hun buurt om andere buurtbewoners te helpen of om ondersteuning te bieden bij activiteiten, toezicht te houden bij scholen, als huiswerkbegeleider of nog als contactpunt voor de stadsmariniers. In de wintermaanden zorgen we ervoor dat ze toch buiten kunnen komen door andere vrijwilligers hen te laten ophalen of begeleiden.
Senioren geven de Antwerpse cultuur en geschiedenis door aan de jeugd. Zo wordt het levensverhaal van senioren vastgelegd in wijkverhalen of -muziek. Dit kan georganiseerd worden in de scholen, bibliotheken, cultuurhuizen of districtshuizen als een activiteit van de seniorenraad die hiervoor projectsubsidie kan bekomen.
Eenzaamheid bij senioren wordt bestreden door activiteiten door of met het district, in samenwerking met de verschillende lokale actoren en verenigingen. Buren worden aangespoord om tekenen van vereenzaming te melden aan de wijkwerkers en stadsmariniers.
Het district voorziet hulp om senioren toe te laten langer zelfstandig te blijven wonen. Door direct contact en voldoende begeleiding kunnen senioren worden geholpen om de overstap te maken van volledig zelfstandig wonen over gemeenschappelijk wonen tot opname in een woonzorgcentrum. Daarbij moet het de bedoeling zijn de senior zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving van de eigen wijk of buurt te houden.

ANTWERPEN IS EEN VERANTWOORDELIJK EN SLIM DISTRICT

Het district dient gemeenschapsbevorderend te werken. In alle handelingen, doelstellingen, subsidies, werkmethodes etc dienen een aantal principes voorop te staan:

Nederlands is onze gemeenschappelijke taal: naast de wettelijke taalregeling dienen alle evenementen waar het district subsidies aan verleent of aan meewerkt het Nederlands als voertaal te gebruiken. Bij culturele evenementen waar een andere taal een essentieel onderdeel vormt dient vertaling naar het Nederlands te worden voorzien.
Vele gemeenschappen in Antwerpen vertonen de neiging om zich sterk op zichzelf terug te trekken. We moeten dit doorbreken door mensen voluit aan de Vlaamse leidcultuur te laten participeren. Het district ondersteunt in eerste instantie die evenementen die erop gericht zijn om mensen met een verschillende culturele achtergrond met elkaar maar vooral ook met de Vlaamse cultuur in contact te brengen.
Evenementen zijn gericht op de maatschappelijke integratie van mensen die om een of andere reden onvoldoende aan onze Vlaams en Antwerpse samenleving (kunnen) deelnemen.
Vereenzaming is in de moderne stad nog steeds een probleem. Acties en evenementen die deze vereenzaming tegengaan kunnen op extra ondersteuning rekenen én krijgen voorrang op andere evenementen. 

De burgerbegroting is een inspiratie voor het bestuur en werkt bestuursversterkend. De scope wordt vergroot, waardoor ook feitelijke verenigingen in aanmerking komen. Er wordt voorrang gegeven aan projecten van individuele burgers of een ad hoc samenwerking van individuele burgers. Pas in tweede instantie kunnen grote organisaties en verenigingen beroep doen op de middelen van de burgerbegroting.
Participatie wordt scherp gesteld. Inspraak voor burgers betekent ook uitspraak. Het proces van inspraak wordt goed bewaakt.
Inspraak en participatie in projecten over de heraanleg van openbaar domein wordt zo vroeg mogelijk opgestart. Alle stakeholders worden hierbij betrokken en er wordt gestreefd naar een breed draagvlak. Tegelijk wordt ook verwacht dat de burger zijn engagement ernstig neemt en volop van de ruime inspraakmogelijkheden gebruik maakt. Het district is hierbij ten allen tijde aanspreekbaar. Ook bij de uitvoering van de heraanlegprojecten wordt inspraak voorzien.
Adviesraden worden begeleid om op een ernstige manier bruikbare adviezen uit te brengen. Ze worden ondersteund om kwalitatief sterke adviezen te formuleren. Het district engageert zich om met deze adviezen aan de slag te gaan en uitgebreid in dialoog te gaan over die aspecten die het district niet realiseerbaar acht.
Zowel de individuele burger als de wijkvereniging of de belangengroep wordt bij de inspraak en participatie betrokken. Het district streeft ernaar om zoveel mogelijk stemmen te horen en om te verhinderen dat een inspraaktraject gemonopoliseerd wordt door enkelen.
Het district maakt actief gebruik van allerhande inspraak- en participatietechnieken, afhankelijk van het beoogde doel of de kwestie die voorligt. Er wordt ook zoveel mogelijk van digitale werkmethodes gebruik gemaakt. Het district is een lerende organisatie die zijn goede praktijken verder uitwerkt en de onbruikbare of achterhaalde technieken bijstuurt of laat vallen.
Inspraak en participatie staat of valt met informatie. Het district voorziet in een goede en geactualiseerde informatievoorziening bij ieder project en voorziet voor voldoende technische informatie bij inspraaktrajecten.
Het district bezoekt via de vliegende colleges minimaal om de twee jaar alle wijken en buurten van het district.
Het district heeft bij de aanleg van het openbaar domein bijzondere aandacht voor de duurzaamheid van de gebruikte materialen. Esthetiek mag nooit voorrang krijgen op de robuustheid en bruikbaarheid van het gekozen materiaal. Exotische materialen die van de andere kant van de wereld moeten worden aangevoerd dienen zoveel mogelijk vermeden te worden. De levensduur van de gebruikte materialen staat voorop.
Er wordt bij de heraanleg van het openbaar domein op toegezien dat de netheid van het openbaar domein optimaal kan gehandhaafd worden. Dit doen we via het voorzien van voldoende vuilnisbakken, gebruik van onderhoudsvriendelijke materialen, een inrichting die de verspreiding van zwerfvuil afremt…
Werven worden proper gemaakt, zowel tijdens als na de werken.
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan correcte informatie rond werken. Naast de eigen acties ziet het district er op toe dat aannemers hierbij hun verantwoordelijkheid ten volle dragen. De werken van nutsbedrijven worden nauwer opgevolgd.
Bewoners kunnen ten allen tijde problemen signaleren. Ze worden nauwgezet op de hoogte gehouden van de evolutie in het dossier. 
Bij het toekennen van subsidies staat resultaatsgerichtheid en transparantie in financiën voorop.
De staat van de straat en groenvoorziening wordt transparant gebracht.
Smart city-toepassingen en alle beschikbare data worden gebruikt bij beleidsvorming. Data kunnen binnen bepaalde wettelijke grenzen ter beschikking worden gesteld van burgers die bepaalde projecten willen opzetten.
Het district voert een gezond financieel beleid dat een goed evenwicht voorziet tussen investeringen en exploitatie. Het district heeft een grote opdracht in aanleg en onderhoud van openbaar domein en groenvoorziening. Hier dienen voldoende middelen voorzien te worden.
Het district voorziet een personeelsformatie dat de taken voldoende en adequaat kan uitvoeren. 
Het district voert een strijd tegen misbruik van de burgerlijke stand. Gedwongen huwelijken, schijnhuwelijken en schijnerkenningen worden actief bestreden. 
De N-VA is bereid burgerlijke huwelijken te personaliseren op vraag van koppels, uiteraard binnen de wettelijke toegelaten marges en de mogelijkheden die praktisch haalbaar zijn binnen de Stad Antwerpen.